กรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างถนน
สายแยก ทล.1020 - บ้านกิ่วแก้ว
อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา

ข้อมูลโครงการ

กรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างถนน
สายแยก ทล.1020 - บ้านกิ่วแก้ว
อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา

รายงานความคืบหน้า

กรมทางหลวงชนบท

โครงการก่อสร้างถนน
สายแยก ทล.1020 - บ้านกิ่วแก้ว
อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา

ที่ตั้งโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน สายแยก ทล.1020 - บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา

เส้นทางการค้า North-South Economic Corridor เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและราชอาณาจักรไทย มีจุดเชื่อมโยงอยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดยมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงของ ซึ่งเป็นโครงการ    ที่รองรับยุทธศาสตร์ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor Bridge Project)

1020
สายแยก ทล.
43.709 km
ระยะทางก่อสร้าง
20 km
ลดระยะทางการเดินทาง

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 – บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 – บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา มีระยะทางการก่อสร้างประมาณ 43 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดโดยไม่ต้องผ่านกิ่งอำเภอภูซาง อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน ซึ่งสามารถลดระยะทางการเดินทางโดยผ่านทางหลวงหมายเลข 1020, 1021 ได้ประมาณ 20 กิโลเมตร
01

ลดระยะเวลาเดินทาง

เป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนในภาคเหนือตอนบนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย ลดระยะทางและระยะเวลาเดินทาง

03

การขนส่งรวดเร็ว

สามารถกระจายการขนส่งไปสู่ภาคกลางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

02

พัฒนาพื้นที่ระหว่างอำเภอ

พัฒนาพื้นที่ระหว่างอำเภอเทิง อำเภอจุน ให้การเดินทางระหว่างกัน ตลอดจนการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

04

รองรับปริมาณจราจร

สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Account details will be confirmed via email.