ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2564