โครงสร้างองค์กร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 - บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา

แผนภมูิองค์กรคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง

Account details will be confirmed via email.